Vedtekter

For mosserødhjemmet

1: FORMÅL

Mosserødhjemmet er stiftet med formål å drive pleie og omsorg av eldre, fortrinnsvis for medlemmer av Syvendedags Adventistkirken.

2: STIFTELSESGRUNNLAGET

Stiftelsen er opprettet etter vedtak i Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk Distrikt og endret av Syvendedags Adventistkirken – Den Norske Union (Unionen). Revidert grunnkapital er kr. 3.619.215. Evt. overskudd av stiftelsens virksomhet skal bare brukes til fordel for stiftelsens formål.

3: RETTSSTATUS

Stiftelsen er et eget rettssubjekt. Den har sitt kontor i Sandefjord. Etter vedtak i stiftelsens styre kan stiftelsen flytte dette til annet sted, dersom dette er hensiktsmessig.

4: STYRET

Stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer. Unionens styre utpeker 5 av styrets medlemmer, deriblant styrets formann. Minst én av disse skal være en fagutdannet helse-/ sosialarbeider.

Forøvrig skal styret bestå av en representant for de pårørende og en representant for de ansatte. Pårørende og ansatte utpeker selv sine representanter.

Valgperioden for medlemmer utpekt av Adventistkirken følger denne organisasjonens valgperioder. Valgperioden for pårørende og ansatte besluttes av respektive grupper.  I tillegg til styrets 7 medlemmer har alle medlemmer av administrasjonen rett til å være tilstede ved styrets møter med tale- og forslagsrett, og rett til å få sin mening tilført protokollen.  Styret vedtar hvilke stillinger som utgjør administrasjonen.

Daglig leder har møteplikt til styremøter og skal være styrets sekretær, med mindre styret treffer annet vedtak. Daglig leders stedfortreder utpekes av styret etter innstilling fra daglig leder.

Det skal holdes minst 2 styremøter i året. Et flertall av styremedlemmene må være tilstede etter alminnelig innkalling for at det skal være beslutningsdyktig. Innkalling kan skje etter initiativ fra daglig leder, styrets formann eller når et flertall av styret forlanger det, og med minst en ukes varsel.

5: REPRESENTASJONSRETT

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele signatur eller prokura til den det ønsker skal handle på vegne av styret og stiftelsen.

6: DAGLIG LEDER

Daglig leder ansettes av styret etter at stifteren har avgitt sin uttalelse. Mellomledere, vaktmester og økonomisjef ansettes av styret etter innstilling fra daglig leder. Etter innstilling fra respektive avdelingsleder er daglig leder ansettende myndighet hva gjelder underordnet personell.

Daglig leder ansettes av styret. Ansettelsen må godkjennes av styret i Unionen. Mellomledere, vaktmester og økonomisjef ansettes av styret etter innstilling fra daglig leder.  Etter innstilling fra respektive avdelingsleder er daglig leder ansettende myndighet hva gjelder underordnet personell.

Daglig leder og økonomisjef skal hvert år avgi melding med regnskap om stiftelsens virksomhet i det forløpne år. Meldingen skal godkjennes av styret, og tilstilles Unionen og de eksterne myndigheter som krever det.

7: HABILITET

Medlem av styret må ikke delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har slik betydning for ham selv eller nærstående at han må anses å ha en personlig eller økonomisk interesse i saken. Ansatte i stiftelsen må opptre lojalt overfor de etiske retningslinjer som gjelder ved institusjonen.

8: TAUSHETSPLIKT

Medlemmer av styret eller ansatte i institusjonen må ikke omtale klienters eller medarbeideres personlige forhold, eller bedriftsinterne forhold som de får kjennskap til i egenskap av tillits- eller tjenestemenn, utad på en slik måte at det kan skade enkeltpersoner eller stiftelsen.

9: INNTAK AV KLIENTER

Styret kan nedsette et inntaksteam. Inntak av pasienter fra Sandefjord kommune følger av egen avtale mellom institusjonen og kommunen.

10: REVISJON

Stiftelsens regnskaper skal revideres av godkjent revisor i hht. stiftelsesloven og regnskapsloven.

11: ENDRING

Stiftelsens styre kan endre disse vedtekter, for så vidt bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, etter forslag fra eller etter samtykke fra Unionen. Ved endring av formålet må vilkårene i § 12 være oppfylt.

12: AVVIKLING/ OMDANNING

Avvikling eller omdanning av stiftelsen kan bare skje når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen
a) ikke lar seg etterleve for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,
b) er åpenbart unyttig,
c) er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen for eksempel ved at det offentlige overtar styringen av institusjonen, eller
d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.
Avvikling eller omdanning må vedtas i stiftelsesstyret og godkjennes av Unionen. Ved avvikling av stiftelsen skal stiftelsens verdier, når alle forpliktelser er ivaretatt, styrke annen virksomhet for velferd for eldre i Adventistkirken.