Forsiden » Søknad

Søknad

Hvordan søke seg til Mosserødhjemmet?

Sandefjord kommune:

Sandefjord kommune disponerer 46 faste plasser hos oss.  Det er de samme kriterier for å komme inn hos oss som på Nygård sykehjem.  Kommunens inntaksteam er besluttende myndighet.  Derfor må interesserte henvende seg til kommunen og ikke til oss.

Vi gjør oppmerksom på at institusjonen er røyk- og alkoholfri.

Generelt tilbys sykehjemsplass først når alle andre tiltak er utprøvd.  Alder er i seg selv ikke et kriterium for å få sykehjemsplass.

For helse- og omsorgstjenester i Sandefjord, ring: tlf. 33 41 61 00, Epost: utredning@sandefjord.kommune.no

Andre kommuner:

Andre kommuner har noe ulik praksis ved beslutning om sykehjemsplass.  Merk at vi tilbyr både aldershjemsplasser og sykehjemsplasser.  Prisen er den samme, men kriteriene for inntak ulike.  Aldershjemsbeboere kan for eksempel ha store vansker med å få laget seg mat, gjort innkjøp, ordnet huset osv. samtidig som de kan ha et sterkt ønske om å komme nærmere familie i Sandefjordsområdet.

Ta kontakt med din lokale bydel eller kommune for ytterligere informasjon, gjerne også din lege som kan bistå i søkeprosessen.

For søkere som tilhører Syvendedags Adventistkirken:

a)Siden 1996 har vi mottatt særskilt statsstøtte slik at vi kan subsidiere døgnprisen dersom søkeren er adventist. Til tross for alle mulige gode intensjoner, er kommunens økonomi ofte en stor hindring for å få til optimale løsninger. Statsstøtten vil gjøre det billigere for hjemstedskommunen å kjøpe sykehjemsplasser hos oss.  For tiden kan vi subsidiere inntil 50 % av døgnprisen for nye avtaler for adventister.
b)Ta kontakt med din lege og få en beskrivelse av din situasjon.
c)Ta kontakt med din lokale bydel eller kommune. Hjemmesykepleien vil foreta en vurdering.
d)Få vite om det er særskilte søknadsblanketter, hvor en søknad skal sendes, søknadsprosedyre osv.
e)Få pårørende til å skrive en kort begrunnelse for hvorfor du vil ha plass hos oss. I tillegg til pleie- og/eller omsorgsbehov, bør det stå noen ord om menighet, nærhet til kirken, fellesskap med andre menighetsmedlemmer og lignende.
f)Skriv ut forslag til avtale og andre dokumenter på denne siden.
g)Send søknaden til bydelen/kommunen.
h)Ta kontakt med Mosserødhjemmet: daglig leder, 33 48 81 90 eller hovedtelefon 33 48 81 00. Hvis du får avslag, vil vi gjerne ha kopi av brevet slik at vi kan hjelpe til mer aktivt i en anke mot fylket.

Aldershjem kontra sykehjem:

Mange som får sykehjemsplass, er demente og/eller har et stort pleiebehov. Lov om helse- og omsorgstjenester gjelder for begge kategorier.

Kriteriene for å få aldershjemsplass er ikke så strenge. Du kan være helt klar og orientert, men har problemer med å få laget mat, ordnet både deg selv og i huset. Dessuten har du veldig lyst til å komme mer i kontakt med trossøsken, få nærhet til kirken osv.

Får du avslag på søknaden, kan du anke til fylkesmannen.

Det er imidlertid vanlig at en anke går via kommunen som foretar en ny vurdering før saken går til fylket.